Heb je vragen over:

• Kleurbeheer

• Printerprofielen

• Schermkalibratie

• Indesign

• Lightroom

• Acrobat

 

Vul het formulier in en stel je vraag.

 

Controleer goed je emailadres!

 

Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

 

Wacht even tot het formulier geladen is.

menccolor.be

marc-en-ciel.be

 

Marc Cielen

Ridderstraat 2

3740 Bilzen

(België)

 

gsm: +32 468 32 70 64

VERKOOPSVOORWAARDEN (deze gelden niet voor tweedehandsartikelen)

 

Algemeen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van marc-en-ciel aan dezelfde koper en hebben voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper.

Andersluidende bepalingen zijn alleen geldig na onze schriftelijke toestemming. Onze catalogus en onze commerciële literatuur zijn niet bindend. Geplaatste bestellingen zijn alleen bindend na onze schriftelijke bevestiging ervan of na levering van de bestelde producten.

 

Producten.

 

De specificaties van de producten in onze catalogi kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen geven de klant niet het recht om een schadevergoeding en rente te eisen. Als zich een wijziging voordoet, wordt de klant hiervan bij de bestelling en vóór de levering op de hoogte gebracht.

 

Prijzen.

 

De prijzen in onze catalogi zijn exclusief rechten, belastingen en verzendings- en/of montagekosten. De aan de klant aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze vermeld zijn in de catalogus die geldig is op het ogenblik van de bestelling of, in bepaalde gevallen, de prijs zoals die vermeld staat in het bestek. Als zich een prijswijziging voordoet, wordt de klant hiervan bij de bestelling en vóór de levering op de hoogte gebracht. Zonodig staan op uw factuur de BEBAT-bijdrage,voor inzamelen en recyclen en de REPROBEL-belasting vermeld. Het bedrag van de RECUPEL-bijdrage is indien nodig bij de prijzen van bepaalde elektrische apparatuur inbegrepen (dit bedrag wordt in onze tarieven apart vermeld)

 

Garantie.

 

Voor al onze producten geldt (1) de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, (2) een productgarantie van 2 jaar tegen fabrieksfouten, en (3) een “Niet tevreden? Geld terug!”-garantie gedurende 30 dagen na levering.

De productgarantie beperkt zich tot de herstelling van het product, de vervanging van defecte productonderdelen of de vervanging van het hele product (door ons te bepalen).

De klant kan geen aanspraak maken op deze garanties in geval van onjuiste montage, verkeerd gebruik, slecht onderhoud of aanpassing van de producten. Tevens is de garantie onderworpen aan de strikte naleving van de betalingstermijn en -voorwaarden.

De factuur geldt als garantiebewijs.

 

Levering.

 

De levering vindt plaats op het ogenblik dat de producten worden geleverd op het door de koper opgegeven adres door een door ons aangewezen transportbedrijf of besteldienst. Het risico gaat over op de koper op het ogenblik van de levering.

 

Terugname.

 

Producten worden alleen teruggenomen in de originele verpakking binnen 30 dagen. Software wordt alleen teruggenomen of omgeruild als de verpakking ervan nog intact is.

 

Betalingsvoorwaarden.

 

Bij de bestelling door middel van een bankkaart of in contanten, zonder uitstel of korting. Bij de ontvangst van de factuur door middel van een overschrijving of door storting op de in de factuur vermelde vervaldatum, zonder korting.

 

Niet-betaling.

 

Niet-betaling op de vervaldatum leidt tot het volgende, met behoud van alle rechten en zonder ingebrekestelling:

a) het verstrijken van de vervaldatum voor alle door de koper verschuldigde sommen met onmiddellijke opeisbaarheid ervan;

b) de betaling van achterstalligheidsinteresten (gelijk aan anderhalf maal de wettelijke rente), alle relevante kosten ten gevolge van de niet-betaling, verhoogd met een forfaitaire vergoeding voor administratie- en andere kosten, met een minimum van 120€;

c) het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden.

 

Eigendomsvoorbehoud.

 

De verkochte goederen blijven het eigendom van marc-en-ciel tot de koper het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald.

 

Geschillen.

 

Voor alle geschillen over verkoopcontracten zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

De persoonlijke gegevens worden niet in een database  of mailinglijst bewaard.

Ze worden ook niet gebruikt om reclamemails te sturen.

Ze worden enkel gebruikt om op uw vragen te antwoorden.

Omwille van de privacywet hebben we de Facebook knop verwijderd.

WIj gebruiken dus geen cookies en verzamelen geen persoonsgegevens.

Je kan ons wel terugvinden op Facebook zelf.